Wymagane dokumenty

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w Komisji Rekrutacyjnej WM lub dziekanacie WM następujące dokumenty:
  1. Podanie wydrukowane w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. UWAGA!!! Podanie należy własnoręcznie podpisać!
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis na prawach oryginału.
  3. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.
  4. Oryginał lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - w razie ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
  5. Kserokopię dowodu osobistego.
  6. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł).
    Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta, wygenerowany w ​Elektronicznym Systemie Rekrutacji.
  7. Dwa zdjęcia paszportowe, podpisane z tyłu (imię, nazwisko, nr PESEL); elektroniczną wersję kolorowego zdjęcia w formacie .jpg należy załączyć w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.
  8. Morskie świadectwo zdrowia – tylko na specjalności morskie. Kandydaci na specjalności morskie na Wydziale Mechanicznym dostarczają morskie świadectwo zdrowia przed skierowaniem na praktykę morską po I roku studiów.
UWAGA!!! Dokumenty składane Komisji powinny być umieszczone w białej teczce opisanej wg wzoru do pobrania w dole strony !!!
 
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację w wysokości 17 zł  na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Brakujące dokumenty można dostarczać do Dziekanatu osobiście lub pocztą w wyznaczonym terminie.
 
Druk na teczkę
nakleić na teczkę
Elektroniczny System Rekrutacji: REJESTRACJA ONLINE
 
W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z:

WYDZIAŁOWĄ KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

e-mail: rwmatam.gdynia.pl

telefon: 58 55 86 410

lub DZIEKANATEM

e-mail: dziekanatatwm.umg.edu.pl

telefon: 58 55 86 321

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

K.Rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 23 Marzec, 2017 - 16:19
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 23 Październik, 2018 - 11:53