Stypendia

Podania o stypendia w roku akademickim 2017/2018 będą przyjmowane od 01 września

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ:

Poniedziałek godz.11:00-12:00
Środa  godz.11:00-12:00
Piątek  godz. 11:00-12:00
w pokoju A206


Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

  1. Sylwia Polasz - przewodniczący komisji,
  2. Adrian Dynowski  – z-ca przewodniczącego komisji,
  3. Aleksandra Kaczmarek – członek komisji,
  4. Małgorzata Malinowska – członek komisji; pracownik naukowo-dydaktyczny,
  5. Małgorzata Bogacz – członek komisji; pracownik administracyjny.

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA STUDENTÓW

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017.
Warunki ogólne:
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium).
Termin naboru wniosków:
Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).
Miejsce składania wniosków:
Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego".
Więcej informacji na stronie: http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

Roczne stypendia na studia podyplomowe w Bawarii w roku akademickim 2017/2018

Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki ponownie wychodzi z ofertą rocznych stypendiów na rok akademicki 2017/18 skierowaną do absolwentów szkół wyższych, którzy zdecydowali się podjąć studia podyplomowe w Bawarii. Stypendium to przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać. Wypłacane w dwunastu ratach stypendium wynosi rocznie 8.400 €. Celem rocznego programu stypendialnego jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
Termin składania podań upływa 1 grudnia.
Więcej informacji na stronie: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.
Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj.
Student składa wniosek wraz z załącznikami w Dziekanacie WM w terminie do 5.10.2016 r.
Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY!

Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni będzie można złożyć w terminie od 26.09.2016r. do 14.10.2016r. w pokoju A-206 w godzinach dyżurowania.
Osoby ubiegające się o stypendia powinny składać KOMPLETNY wniosek, w innym przypadku nie zostanie on przyjęty przez WKS. Kompletny wniosek powinien zawierać:

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

zał.1 (dane studenta);  zał.2;  zał.41) (oświadczenie) + dokumenty zawarte w załączniku 3; Osoby ubiegające się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego poza akademikiem muszą donieść umowę najmu lokalu (zgodnie z regulaminem § 29 pkt.9). 1) - należy wypisać wszystkie osoby, które zameldowane są na pobyt stały.

STYPENDIUM REKTORSKIE:

zał.1 (dane studenta); zał.8 + potwierdzenie średniej z dziekanatu;

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

zał.1 (dane studenta); zał.7; + zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności;

ZAPOMOGA:

zał.1 oraz zał.10 (szczegóły w § 43);
Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać wnioski w dziekanacie.
Wzory wniosków można znaleźć na stronie głównej uczelni
http://www.am.gdynia.pl/node/931
lub w zakładce dokumenty stypendialne (menu boczne - Stypendia)
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy : wksatwm.am.gdynia.pl


Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
15.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 15 Marzec, 2017 - 11:38
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 3 Sierpień, 2017 - 20:30