Rodzaje stypendiów


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2017/2018.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta  spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium kończy się w dniu 27 października 2017 r.

Wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo przesłać pocztą w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".

W roku akademickim 2017/2018 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne).

Więcej informacji na stronie: http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow


STYPENDIA GFPS W SEMESTRZE LETNIM 2018

GFPS-Polska oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2018.

Termin zgłoszeń upływa 15.11.2017r.

Więcej informacji na stronie: http://www.gfps.pl/pl/info/


STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY!

Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni będzie można złożyć w terminie od 26.09.2017r. do 13.10.2017r. w pokoju A-206 w godzinach dyżurowania. Wysokość dochodu na członka rodziny uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi:

  • Stypendium wyższe: do 668,20 zł.
  • Stypendium niższe:  od  668,21 do 950 zł

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

zał.1 (dane studenta);  zał.2;  zał.41) (oświadczenie) + dokumenty zawarte w załączniku 3; Osoby ubiegające się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego poza akademikiem muszą donieść umowę najmu lokalu (zgodnie z regulaminem § 29 pkt.9). 1) - należy wypisać wszystkie osoby, które zameldowane są na pobyt stały.

STYPENDIUM REKTORSKIE:

zał.1 (dane studenta); zał.8 + potwierdzenie średniej z dziekanatu;

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

zał.1 (dane studenta); zał.7; + zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności;

ZAPOMOGA:

zał.1 oraz zał.10 (szczegóły w § 43);
Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać wnioski w dziekanacie.
Wzory wniosków można znaleźć na stronie głównej uczelni
http://www.am.gdynia.pl/node/931
lub w zakładce dokumenty stypendialne (menu boczne - Stypendia) na stronie wydziałowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy : wksatwm.am.gdynia.pl


Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 18 Wrzesień, 2017 - 23:39
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 20 Październik, 2017 - 10:31