Rodzaje stypendiów

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

Polski Związek Zarządców Statków ogłosił II Edycję Konkursu
o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej (dotyczy absolwentów specjalności ESOiOO oraz ESO2).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie CV oraz abstraktu, sporządzonych w języku polskim oraz w języku angielskim, w terminie do 10 sierpnia 2017 roku.

Wyróżnienie Najlepszego Absolwenta nastąpi wg następujących kryteriów:

 • wybitne umiejętności, kompetencje i cechy;
 • wyróżniające się rezultaty w pracy zawodowej;
 • istotny wkład w teorię, metody i / lub ich praktyczne zastosowanie;
 • wyróżniające się uczestnictwo w życiu społecznym;
 • oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów żeglugi morskiej.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.pzzs.pl/konkurs%20pzzs%20dla%20najlepszego%20absolwenta%20am-...

 

PROJEKT POZAKONKURSOWY O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 3.0.” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Celem projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.

 

Termin składania wniosków: do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/projekt-pozakonkursowy-o-c...

 


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów - mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2017/2018.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta  spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium kończy się w dniu 27 października 2017 r.

Wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo przesłać pocztą w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)".

W roku akademickim 2017/2018 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest studentowi:

 • na okres do 9 miesięcy;
 • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
 • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe;
 • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne).

Więcej informacji na stronie: http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow


STYPENDIA GFPS W SEMESTRZE LETNIM 2018

GFPS-Polska oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o stypendium w Niemczech na semestr letni 2018.

Termin zgłoszeń upływa 15.11.2017r.

Więcej informacji na stronie: http://www.gfps.pl/pl/info/


STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY!

Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni będzie można złożyć w terminie od 26.09.2017r. do 13.10.2017r. w pokoju A-206 w godzinach dyżurowania. Wysokość dochodu na członka rodziny uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi:

 • Stypendium wyższe: do 668,20 zł.
 • Stypendium niższe:  od  668,21 do 950 zł

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

zał.1 (dane studenta);  zał.2;  zał.41) (oświadczenie) + dokumenty zawarte w załączniku 3; Osoby ubiegające się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego poza akademikiem muszą donieść umowę najmu lokalu (zgodnie z regulaminem § 29 pkt.9). 1) - należy wypisać wszystkie osoby, które zameldowane są na pobyt stały.

STYPENDIUM REKTORSKIE:

zał.1 (dane studenta); zał.8 + potwierdzenie średniej z dziekanatu;

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

zał.1 (dane studenta); zał.7; + zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności;

ZAPOMOGA:

zał.1 oraz zał.10 (szczegóły w § 43);
Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać wnioski w dziekanacie.
Wzory wniosków można znaleźć na stronie głównej uczelni
http://www.am.gdynia.pl/node/931
lub w zakładce dokumenty stypendialne (menu boczne - Stypendia) na stronie wydziałowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy : wksatwm.am.gdynia.pl


Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
18.09.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 18 Wrzesień, 2017 - 23:39
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 11 Kwiecień, 2018 - 13:13