Badania naukowe

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2018 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

Najbliższe terminy konkursów:

  • Od 15.03.2018  do 15.06.2018 można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15.
  • Od 15.06.2018r. do 17.09.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA BIS 8, HARMONIA 10, MAESTRO 10.

 

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

Konkurs na projekty badawcze w ramach programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosc...

 

Konkurs NCBR w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Dnia15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Obszar "INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE" dotyczy rozwoju metod projektowania, realizacji i diagnostyki uwzględniających zagadnienia trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa i optymalnego użytkowania narzędzi, urządzeń, maszyn i obiektów. Badania i prace rozwojowe w tym obszarze obejmują nowatorskie technologie w zakresie automatyki, robotyki ,mechatroniki oraz innowacyjne technologie materiałowe i procesowe. Obszar obejmuje także swoim zakresem rozwój aparatury doświadczalnej oraz technologie kosmiczne w szczególności technologie geoinformacyjne.

Istotnym wątkiem proponowanego zakresu prac badawczych i rozwojowych w tym obszarze jest wykorzystanie technologii ICT i/lub nowoczesnych materiałów przy projektowaniu i optymalizacji nowatorskich usług i produktów oraz znaczące modyfikowanie istniejących rozwiązań dla różnych obszarów gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na automatyczne przetwarzanie dużych ilości danych.

W ramach zgłaszanych zagadnień znajdują się zarówno te dotyczące jednej dyscypliny naukowej, jak i badania międzyobszarowe.

 

Terminy: Wnioski wstępne można składać do 15 maja 2018 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-141220...

 


Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.


Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

1. "Marine structural failure database”; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Murawski – 2017-2018 – IAMU (Projekt współrealizowany: Lider - University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies).

2. „Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych"; kierownik grantu: dr inż. J. Kowalski - 2011-2016 - Opus.

3. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej" ; kierownik grantu: mgr K. Rudź - 2013-2015 - Preludium.

4. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza" ; kierownik grantu: dr W. Freda - 2013-2018 - Sonata.

5. „ELAGLOM - Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząstek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych" ; kierownik projektu prof. dr hab. inż. A. Charchalis. - 2014-2017 - PBS (Projekt współrealizowany: Lider-Instytut Maszyn Przepływowych; Partner-AMG i RAFAKO).

6. „Towards Intelligent Micro-Bearings - Tribological Aspects" ; kierownik projektu: dr hab inż A. Miszczak - 2014-2016 - 7PR (Projekt współrealizowany: Lider - Politechnika Gdańska; Partner - AMG).

II. Badania statutowe (DS)

1. Badania i diagnostyka konstrukcji urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG

2. „Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. L. Kyzioł, prof. nadzw. AMG

3. „Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"; kierownik zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

4. „Badania eksploatacyjne systemu pomiaru zużycia paliwa przez silnik okrętowy" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz

5. „Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. A. Charchalis

III. Badania Młodych Naukowców (BMN)

1. „Modelowanie CFD wpływu właściwości zastosowanych materiałów łożyskowych na proces hydrodynamicznego smarowania stożkowego łożyska ślizgowego”; mgr inż. A. Czaban,

2. „Diagnostyka łożysk ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej lub wibroakustyki;

mgr inż. Grzegorz Gesella,

3. „Badanie wpływu dodatku typu gaz Browna na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego; mgr inż.

Małgorzata Malinowska,

4. Powierzchniowe umacnianie materiałów metalicznych i tworzyw kompozytowych”; mgr inż. Katarzyna Panasiuk,

5. „Analiza wpływu parametrów technologicznych obróbki wykończeniowej na warstwę wierzchnią materiałów trudnoobrabialnych”; mgr inż. Aleksandra Pelc,

6. „Wstępna ocena jakości połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy częstotliwościowej; mgr inż. Adam Szeleziński,

7. „Technologia regeneracji czopów wałów pomp krętnych metodą napawania łukowego”; mgr inż. Paulina Woźniak,

8. Dynamika okrętowych układów napędowych ; mgr inż. Daria Żuk.

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 15 Marzec, 2018 - 08:21