Badania naukowe

 

 

ERC CONSOLIDATOR GRANT

 

O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18628

 

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy polskich naukowców

 

Ambasada Francji w Polsce, reprezentując rząd francuski, proponuje polskim naukowcom stypendia naukowe przeznaczone na pobyt badawczy we Francji. Wysokość stypendium wynosi 1700 euro.

Naukowcy mogą reprezentować wszystkie dziedziny nauki.

Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

 

Polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Termin naboru wniosków upływa 15 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news...

 

Nowe konkursy w obszarze energii – OZE, smart cities, smart grids

 

Terminy: Wnioski (odnawialne źródła energii) należy złożyć do 11 grudnia 2018 r. lub 5 lutego 2019 r. (tematy związane z inteligentnymi miastami oraz systemami energetycznymi).

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

 

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2018 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

  • Od 14.09.2018r.  do 17.12.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA14, BEETHOVEN CLASSIC 3..
  • Od 17.04.2018r. do 31.12.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 2.
  • Od 14.09.2018r. do 15.03.2019r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATINA3 oraz ETIUDA7.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA 3 - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC 3 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

 


Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.
Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r.

Termin składania wniosków:  09.10.2018r. - 18.12.2018r.

Bliższe informacje oraz warunki udziału wraz z formularzem aplikacyjnym
znajdują się pod adresem:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-karie...


Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

1. "Marine structural failure database”; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Murawski – 2017-2018 – IAMU (Projekt współrealizowany: Lider - University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies).

2. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza" ; kierownik grantu: dr W. Freda - 2013-2018 - Sonata.

 

II. Badania statutowe (DS)

1. Badania i diagnostyka konstrukcji urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG

2. „Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. L. Kyzioł, prof. nadzw. AMG

3. „Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"; kierownik zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

4. „Badania eksploatacyjne systemu pomiaru zużycia paliwa przez silnik okrętowy" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz

5. „Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. A. Charchalis

III. Badania Młodych Naukowców (BMN)

1. „Modelowanie CFD wpływu właściwości zastosowanych materiałów łożyskowych na proces hydrodynamicznego smarowania stożkowego łożyska ślizgowego”; mgr inż. A. Czaban,

2. „Diagnostyka łożysk ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej lub wibroakustyki; mgr inż. Grzegorz Gesella,

3. „Badanie wpływu dodatku typu gaz Browna na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego; mgr inż. Małgorzata Malinowska,

4. Powierzchniowe umacnianie materiałów metalicznych i tworzyw kompozytowych”; mgr inż. Katarzyna Panasiuk,

5. „Analiza wpływu parametrów technologicznych obróbki wykończeniowej na warstwę wierzchnią materiałów trudnoobrabialnych”; mgr inż. Aleksandra Pelc,

6. „Wstępna ocena jakości połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy częstotliwościowej; mgr inż. Adam Szeleziński,

7. „Technologia regeneracji czopów wałów pomp krętnych metodą napawania łukowego”; mgr inż. Paulina Woźniak,

8. Dynamika okrętowych układów napędowych ; mgr inż. Daria Żuk.

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 3 Grudzień, 2018 - 07:28