Badania naukowe

Szkolenie przeprowadzone przez przedstawicieli Europejskiej Rady ds. Innowacji – EIC Roadshow

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców. Komisja Europejska zaprasza na szkolenie w dniu 7 maja 2019 roku. Jej przedstawiciele zaprezentują wówczas założenia dotyczące poszczególnych instrumentów EIC.

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-roadshow

 

Warsztaty na temat grantów ERC z Enspire Science

Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk 7 maja 2019 r. organizuje warsztaty dla naukowców planujących ubiegać się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Enspire Science, izraelskiej firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach dotyczących wniosków naukowych o granty unijne.

Więcej informacji na stronie: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2594-...

 

Program Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy reprezentujących dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

 

ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne oraz projekty wspierające

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza 23 maja 2019 r. na warsztaty z  przygotowania  wniosku w Programie Ramowym Horyzont 2020 do projektów badawczo-innowacyjnych (RIA – Research and Innovation action) oraz innowacyjnych (IA – Innovation action). Warsztaty prowadzone są w języku polskim, ćwiczenia i przykłady – w języku angielskim.
 
 

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020

Szkolenie na temat grantów Individual Fellowships IF MSCA przeznaczone dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym, chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świata (w tym w firmach). Szkolenie organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy PB UE odbędzie się 9 maja 2019 r. we Wrocławiu.
 

 

Konkurs NCBR – Projekty aplikacyjne

Konkurs 1/4.1.4/2019 Projekty aplikacyjne, ogłoszony 1 lutego 2019 r. (poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”) skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu to 140 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Wnioski można składać od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r.

 

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy polskich naukowców

 

Ambasada Francji w Polsce, reprezentując rząd francuski, proponuje polskim naukowcom stypendia naukowe przeznaczone na pobyt badawczy we Francji. Wysokość stypendium wynosi 1700 euro.

Naukowcy mogą reprezentować wszystkie dziedziny nauki.

Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

 

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2018 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 15.03.2019r.  do 17.06.2019r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17.
 • Od 1.04.2019r. do 31.12.2019r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 3.
 • Od 16.12.2019r. do 15.03.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATINA4 oraz ETIUDA8.
 • Od 15.03.2019r. (nabór ciągły,) można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu MOZART 1.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA 3 - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

 


Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

Opracowanie kompozytowych powłok ceramicznych zapewniających wysoką odporność na korozję i zużycie spawanych konstrukcji ze stopów aluminium.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. UMG - Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.

Termin realizacji: 28.11.2017 – 28.11.1019r.

 

II. Zbiorowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Dr hab. inż. Lech Murawski

Wybrane badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.

 1.  

Dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

 1.  

Prof. dr hab. inż Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych

 1.  

Dr hab. Zbigniew Otremba

Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu

 1.  

Dr hab. inż. Lesław Kyzioł

Opracowanie technologii wytwarzania i metody badań materiałów kompozytowych

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Labuda Wojciech

Analiza wpływu warunków skrawania na proces toczenia wykończeniowego.

 1.  

Szeleziński Adam

Ocena jakości połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy rozkładu tłumienia konstrukcji

 1.  

Krakowski Rafał

Problemy zanieczyszczeń występujących w produktach ropopochodnych i ich usuwanie za pomocą środków przyjaznych środowisku naturalnemu

 1.  

Dudzik Krzysztof

Monitorowanie procesu zgrzewania tarciowego FSW metodą emisji akustycznej

 1.  

Baszanowska Emilia

Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluoroscencyjną

 1.  

Hajduk Tomasz

Badania osadów modelowych powierzchni wymiany ciepła w świetle degradacji termicznej aparatów wymiany ciepła

 1.  

Malinowska Małgorzata

Oleje roślinne, jako alternatywa dla olejów mineralnych stosowanych w okrętownictwie

 1.  

Czaban Adam

Badanie wpływu wybranych parametrów na hydrodynamiczne smarowanie stożkowego łożyska ślizgowego

 1.  

Dereszewski Mirosław

Wykorzystanie sygnału drgań skrętnych do diagnostyki silnika tłokowego

 1.  

Panasiuk Katarzyna

Analiza wpływu recyklatu poliestrowo-szklanego na adhezję oraz procesy sieciowania

 1.  

Łukaszewski Krzysztof

Badania czynników warunkujących sterowanie adaptacyjne procesu chłodzenia pary wodnej w skraplaczu w odniesieniu do eksploatacji technicznego systemu energetycznego, w którym określony skraplacz funkcjonuje

 1.  

Frycz Marcin

Badanie właściwości reologicznych płynów o właściwościach nienewtonowskich

 1.  

Dvirna Olha

Wpływ obróbki materiałów żaroodpornych na właściwości warstwy wierzchniej

 1.  

Haule Kamila

Ocena wpływu zdyspergowanych olejów smarowych na właściwości optyczne wody morskiej

 1.  

Molenda Justyna

Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych do badania przebiegu obróbki materiałów trudnoobrabialnych

 1.  

Żuk Daria

Analiza problemów związanych z drganiem i dynamiką okrętowych układów przeniesienia mocy

 1.  

Lesnau Anna

Analiza problemów związanych z modelowaniem konstrukcji kadłuba

 1.  

Freda Włodzimierz

Polaryzacja światła w toni morskiej na skutek obecności materiałów poeksploatacyjnych siłowni okrętowych

 1.  

Kamiński Piotr

Badanie zmian właściwości eksploatacyjnych oleju smarnego w pompie paliwowej silnika okrętowego agregatu prądotwórczego

 1.  

Polasz Sylwia

Zastosowanie napawania plazmowego do regeneracji części maszyn okrętowych

 1.  

Wieczorska Agata

Analiza technologii spawania stali konstrukcyjnej i stali do pracy w podwyższonych temperaturach

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 7 Maj, 2019 - 12:09