Badania naukowe

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

 

Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczącey badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowych.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Dudzik - 2019-2020 - Konkurs NCN Miniatuta 3.

Opracowanie kompozytowych powłok ceramicznych zapewniających wysoką odporność na korozję i zużycie spawanych konstrukcji ze stopów aluminium.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. UMG - Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.

Termin realizacji: 28.11.2017 – 28.11.1019r.

 

II. Zespołowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  

Dr hab. inż. Lech Murawski

Wybrane badania urządzeń i elementów konstrukcji okrętowych mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.

 1.  

Dr hab. inż. Kazimierz Witkowski

Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych z uwzględnieniem aspektów energetycznych i środowiskowych

 1.  

Prof. dr hab. inż Adam Charchalis

Technologia wytwarzania i diagnostyki elementów maszyn i kadłubów okrętowych

 1.  

Dr hab. Zbigniew Otremba

Modyfikacja pól fizycznych wskutek działalności technicznej na morzu

 1.  

Dr hab. inż. Lesław Kyzioł

Opracowanie technologii wytwarzania i metody badań materiałów kompozytowych

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

 1.  

Dr inż. Marcin Frycz

Badanie właściwości reologicznych i tribologicznych modyfikowanych olejów smarujących

 1.  

Dr inż. Krzysztof Dudzik

Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesu zgrzewania tarciowego FSW

 1.  

Dr Emilia Baszanowska

Znakowanie materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu o spektroskopię fluorescencyjną

 1.  

Dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Symulacja adaptacji struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej do określonych rodzajów uszkodzeń

 1.  

Dr inż. Rafał Krakowski

Problemy zanieczyszczeń występujących w produktach ropopochodnych i ich usuwanie za pomocą środków przyjaznych środku naturalnemu

 1.  

Dr inż. Wojciecha Labuda

Analiza wpływu zmiennych warunków skrawania na proces toczenia wykończeniowego stopów aluminium.

 1.  

Dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Parametry warunkujące kinetykę zjawiska powlekania powierzchni ciał stałych inżynierii materiałowej przez ciecze, wywołanego gradientem temperatury

 1.  

Dr inż. Olha Dvirna

Wykorzystanie narzędzia skrawającego wieloostrzowego do obróbki powierzchni pospawalniczych

 1.  

Dr inż. Katarzyna Panasiuk

Analiza wpływu nanododatków na właściwości mechaniczne oraz fizyczne kompozytów z recyklatem poliestrowo-szklanym

 1.  

Dr inż. Justyna Molenda

Zastosowanie termowizji do badania przebiegu i efektów procesu obróbki toczeniem.

 1.  

Mgr inż. Agata Wieczorska

 Badanie wpływu parametrów nagniatania ślizgowego na jakość powierzchni materiałów stalowych

 1.  

Mgr inż. Anna Lesnau

Analiza problemów związanych z modelowaniem konstrukcji kadłuba.

 

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2019 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 16.12.2019r. do 16.03.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATINA 4 oraz ETIUDA 8.
 • Od 16.03.2020r.  do 16.06.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 19, PRELUDIUM 19.
 • Od 04.05.2020r. do 30.09.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 4.
 • Od 15.06.2020r. do 15.09.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów SONATA BIS 10 oraz MAESTRO 12.
 • Od 15.09.2020r. do  15.12.2020r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów SONATA 16 oraz OPUS 20.
 • Od 16.12.2020r. do 15.03.2021r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

29.11.2019-30.06.2020 - IV konkurs TANGO (IV konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki).

 

16.01.2020-16.03.2020 - Lider XI (LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN).

 

20.01.2020-28.02.2020 - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 (Program SZAFIR dotyczy wykonania i finansowania projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pt. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa".

 

7.02.2020-01.06.2020 - konkurs 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka (konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych. Tematem są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej).

 

Konkurs MSCA COFUND 2019

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND na współfinansowanie programów grantowych i stypendialnych. Wnioski mogą składać instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich.

W ramach projektów trwających od 36 do 60 miesięcy finansowane są indywidualne granty umożliwiające doświadczonym naukowcom realizację tematów badawczych w wybranych przez nich instytucjach goszczących Program finansuje międzynarodową mobilność, przy czym mogą to być np. przyjazdy naukowców przebywających za granicą do Polski, wyjazdy naukowców z Polski do krajów europejskich lub krajów trzecich. Powinien on także zapewniać elementy międzysektorowej mobilności, oferować kursy związane z daną dziedzina badawczą, szkolenia wspomagające rozwój kariery zawodowej, proponować włączanie naukowców w działalność popularyzująca naukę.

Terminy:

 

Ogłoszenie

Zamknięcie

Budżet

Link

2019

14.04.2019

26.09.2019 (17:00)

35 mln €

link do konkursu

2020

08.04.2020

29.09.2020 (17:00)

   

 

 


 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 10 Marzec, 2020 - 07:49