Badania naukowe

Program im. Bekkera

 

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

 

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

 

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie od 17 marca do 10 maja 2022 r.

 

Fulbright STEM Impact Award

 

 

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja br.

 

Więcej informacji: fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

 

Komunikat nt. naboru wniosków do programu:https://docs.google.com/document/d/1mhmtqTFU-F8ziM-wBnW-g7KBoWiwVSKCeyBY...

 

 

 

 

Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

 

Wpływ własności zwilżających warstw pokryciowych na metalach na szybkość powlekania przez oleje wywołanego gradientem temperatury

Kierownik projektu:  dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt, termin realizacji: 2020-2021 - Konkurs NCN Miniatura 4.

 

 

 

II. Zespołowe projekty badawcze

L.p.

Kierownik

Temat pracy

 1.  
prof. dr hab. inż.
Adam Charchalis
Technologia wytwarzania i diagnostyka elementów maszyn
i kadłubów okrętowych
 1.  
prof. dr hab. inż.
Lech Murawski
Badania urządzeń i elementów konstrukcji mające na celu zwiększenie ich niezawodności pracy i sprawności
 1.  
dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. UMG Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych
z uwzględnieniem aspektów energetycznych
i środowiskowych
 1.  
dr hab. Włodzimierz Freda, prof. UMG Wpływ instalacji eksploatowanych na morzu na zmiany właściwości optycznych wody

 

III. Indywidualne projekty badawcze

 

L.p.

Kierownik

Temat projektu

 1.  
dr inż. Krzysztof Dudzik Wykorzystanie emisji akustycznej do monitorowania procesu niszczenia materiałów kompozytowych
 1.  
dr Emilia Baszanowska Znakowanie mieszaniny materiałów olejowych siłowni okrętowej w oparciu
o spektroskopię fluoroscencyjną
 1.  
dr inż. Katarzyna Panasiuk Wykorzystanie emisji akustycznej w badaniach mechanicznych do wyodrębnienia rodzaju uszkodzenia w materiałach kompozytowych
 1.  
mgr inż. Daria Żuk Badanie właściwości mechanicznych nowego kompozytu przekładkowego epoksydowo szklanego z dodatkiem recyklatu gumowego
 1.  
dr inż. Olha Dvirna Badania wytrzymałościowe i jakościowe złącz spawanych poddanych innowacyjnej obróbce mechanicznej
 1.  
mgr inż. Agata Wieczorska Wpływ procesu nagniatania ślizgowego na parametry połączeń spawalniczych stali i stopów o różnych gatunkach
 1.  
dr inż. Adam Szeleziński Analiza możliwości zastosowania wibrodiagnostyki w ocenie stanu technicznego cienkościennych konstrukcji oceanotechnicznych
 1.  
dr Katarzyna Boniewicz-Szmyt Wpływ dodatków do olejów bazowych na termicznie wywołany proces powlekania kompozytowych ciał stałych w polu kontrolowanego gradientu temperaturowego
 1.  
mgr inż. Sylwia Bazychowska Dobór parametrów napawania plazmowego drutem CastoMag 4554S
 1.  
mgr Michał Relich Budowa prototypowego miernika do pomiaru kątowej funkcji rozpraszania światła w cieczach

 

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2022 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 01.02.2022r. do 31.07.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatura 6.
 • Od 15.03.2022r. do  15.06.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: OPUS 23, PRELUDIUM 21
 • Od 15.06. 2022r. do 15.09.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA BIS 12, MAESTRO 14
 • Od 15.09. 2022r. do 15.12.2022r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA 18, OPUS 24
 • Od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

SONATINA  - na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

BEETHOVEN CLASSIC - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych (modyfikacja powierzchni materiałów, korozja, materiały porowate, nowe materiały oraz metody badań właściwości materiałów), realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

MOZART - konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne.

SHENG - w konkursie  finansowane są projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 

Wsparcie PAN dla naukowców

Polska Akademia Nauk wspiera uczonych w staraniach o granty. Wszystkich naukowców, którzy chcieliby realizować projekty ERC w polskich instytucjach badawczych, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN). Od 2016 roku BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC zapraszamy do kontaktu.

Kontakt mailowy: doskonaloscatpan.pl.

 

Terminy konkursów NCBR na finansowanie projektów badawczych

 

NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII II

Ogłoszenie konkursu: II kwartał 2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: III kwartał 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: III kwartał 2022 r

 

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),

C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),

C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

 

 

 

LIDER XIII

 

Ogłoszenie konkursu: I kwartał 2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: II kwartał 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: ...

LIDER XIV

Ogłoszenie konkursu: IV kwartał 2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: ...

 

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

Program LIDER służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

Wnioskodawca aplikuje do programu  wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna)  prowadząca badania naukowe lub prace naukowe.

 

 

 


 

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.

 


 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017