Badania naukowe

 

Konkurs NCBiR w ramach programu „TECHMATSTRATEG II”

 

Konkurs w ramach programu „TECHMATSTRATEG II” obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski można składać od 9 kwietnia do 8 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-mate...

 

Konkurs NCBiR w ramach programu sektorowego INNOship”

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego INNOship to:

 1. Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.
 2. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 3. Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.
 4. Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.
 5. Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoship2018/

 

Terminy konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2018 dostępny jest na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

Najbliższe terminy konkursów:

 • Od 15.03.2018r.  do 15.06.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15.
 • Od 17.04.2018r. do 31.12.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Miniatuta 2.
 • Od 15.06.2018r. do 17.09.2018r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursów: SONATA BIS 8, HARMONIA 10, MAESTRO 10.

 

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

MINIATURA - w ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny. Projekty, w ramach konkursu MINIATURA, będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,  nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych, nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 

Konkurs na projekty badawcze w ramach programu LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosc...

 

Konkurs NCBR w ramach działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Dnia15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Obszar "INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE" dotyczy rozwoju metod projektowania, realizacji i diagnostyki uwzględniających zagadnienia trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa i optymalnego użytkowania narzędzi, urządzeń, maszyn i obiektów. Badania i prace rozwojowe w tym obszarze obejmują nowatorskie technologie w zakresie automatyki, robotyki ,mechatroniki oraz innowacyjne technologie materiałowe i procesowe. Obszar obejmuje także swoim zakresem rozwój aparatury doświadczalnej oraz technologie kosmiczne w szczególności technologie geoinformacyjne.

Istotnym wątkiem proponowanego zakresu prac badawczych i rozwojowych w tym obszarze jest wykorzystanie technologii ICT i/lub nowoczesnych materiałów przy projektowaniu i optymalizacji nowatorskich usług i produktów oraz znaczące modyfikowanie istniejących rozwiązań dla różnych obszarów gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na automatyczne przetwarzanie dużych ilości danych.

W ramach zgłaszanych zagadnień znajdują się zarówno te dotyczące jednej dyscypliny naukowej, jak i badania międzyobszarowe.

 

Terminy: Wnioski wstępne można składać do 15 maja 2018 roku.

Więcej informacji na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-141220...

 


Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.


Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

1. "Marine structural failure database”; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Murawski – 2017-2018 – IAMU (Projekt współrealizowany: Lider - University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies).

2. „Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych"; kierownik grantu: dr inż. J. Kowalski - 2011-2016 - Opus.

3. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej" ; kierownik grantu: mgr K. Rudź - 2013-2015 - Preludium.

4. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza" ; kierownik grantu: dr W. Freda - 2013-2018 - Sonata.

5. „ELAGLOM - Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząstek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych" ; kierownik projektu prof. dr hab. inż. A. Charchalis. - 2014-2017 - PBS (Projekt współrealizowany: Lider-Instytut Maszyn Przepływowych; Partner-AMG i RAFAKO).

6. „Towards Intelligent Micro-Bearings - Tribological Aspects" ; kierownik projektu: dr hab inż A. Miszczak - 2014-2016 - 7PR (Projekt współrealizowany: Lider - Politechnika Gdańska; Partner - AMG).

II. Badania statutowe (DS)

1. Badania i diagnostyka konstrukcji urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG

2. „Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. L. Kyzioł, prof. nadzw. AMG

3. „Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"; kierownik zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

4. „Badania eksploatacyjne systemu pomiaru zużycia paliwa przez silnik okrętowy" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz

5. „Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. A. Charchalis

III. Badania Młodych Naukowców (BMN)

1. „Modelowanie CFD wpływu właściwości zastosowanych materiałów łożyskowych na proces hydrodynamicznego smarowania stożkowego łożyska ślizgowego”; mgr inż. A. Czaban,

2. „Diagnostyka łożysk ślizgowych przy użyciu metody emisji akustycznej lub wibroakustyki;

mgr inż. Grzegorz Gesella,

3. „Badanie wpływu dodatku typu gaz Browna na parametry pracy tłokowego silnika spalinowego; mgr inż.

Małgorzata Malinowska,

4. Powierzchniowe umacnianie materiałów metalicznych i tworzyw kompozytowych”; mgr inż. Katarzyna Panasiuk,

5. „Analiza wpływu parametrów technologicznych obróbki wykończeniowej na warstwę wierzchnią materiałów trudnoobrabialnych”; mgr inż. Aleksandra Pelc,

6. „Wstępna ocena jakości połączeń spawanych z wykorzystaniem analizy częstotliwościowej; mgr inż. Adam Szeleziński,

7. „Technologia regeneracji czopów wałów pomp krętnych metodą napawania łukowego”; mgr inż. Paulina Woźniak,

8. Dynamika okrętowych układów napędowych ; mgr inż. Daria Żuk.

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 8 Maj, 2018 - 11:26