Profesor Charchalis ponownie Dziekanem Wydziału

 

W dniu 01.10.2019 r. Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczył nominacje na funkcje kierownicze w UMG. W myśl przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu UMG dotychczasowa kadencja zakończyła się dnia 30.09.2019 r. Na stanowisko Dziekana Wydziału Mechanicznego powołany został Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis. Dotychczasowy Dziekan Dr hab. inż. Andrzej Miszczak, odebrał z rąk Pana Rektora nominację na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia.

Obydwu Panom życzymy wielu sukcesów, mądrych decyzji i spokojnej pracy w czasie pełnienia nowych funkcji.

Dotychczasowi Prodziekani pozostali na swoich stanowiskach.

Sylwetka Prof. dr. hab. inż. Adama Charchalisa

Profesor Adam Charchalis na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni) zatrudniony jest od 1999 r. W tym czasie zajmował stanowiska kierownicze, w tym przez kolejne dwie kadencje (w latach 2008 – 2016), pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Mechanicznego. Wcześniej, w latach 1994 – 2004, był również Dziekanem Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej. W obecnej kadencji (2016 – 2020) jest pełnomocnikiem Rektora ds. wdrażania Strategii rozwoju Uczelni.

Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych postanowieniem Prezydenta RP z 12 czerwca 1994 r. Działalność naukowa Profesora związana jest z zagadnieniami budowy, eksploatacji i diagnostyki siłowni i napędów okrętowych oraz innymi zagadnieniami bezpośrednio związanymi z działalnością człowieka na morzu, w tym z technicznymi aspektami technologii prac podwodnych i techniki nurkowań głębokowodnych. Jest uznanym, cieszącym się szacunkiem środowiska naukowego, autorytetem w zakresie diagnostyki i eksploatacji siłowni okrętowych oraz napędów okrętowych. Tę wysoką pozycję zawodową Profesora potwierdza fakt, że był powoływany w charakterze eksperta i członka do wielu gremiów opiniotwórczych, m. in. Komitetu Badań Naukowych w sekcjach T12-C, T00-B (opiniowanie projektów na rzecz obronności kraju), T07-B, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków. O wysokiej pozycji naukowej Profesora świadczy również fakt, że dwukrotnie powoływany był na promotora w przewodach doktorskich honoris causa wybitnych naukowców (prof. Jerzego Doerfera oraz prof. Władysława Wojnowskiego), a także jako recenzent takiego przewodu dla prof. Lecha Kobylińskiego w Politechnice Gdańskiej. Ma również ogromny wkład w rozwój kadry naukowej, był promotorem 17 zakończonych sukcesem przewodów doktorskich. Dorobek publikacyjny Profesora Charchalisa obejmuje łącznie około 360 prac naukowych, w tym 131 indywidualnych.

Za swą działalność zawodową: naukową, dydaktyczną i organizacyjną, za wkład w rozwój kadry akademickiej Pan Profesor otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym nagrody Rektora Akademii Morskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Krzyż Oficerski (2001) i Kawalerski (1994) OOP, Złoty Krzyż Zasługi (1984), medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2009), odznakę Zasłużony Pracownik Morza (2005), odznakę za „Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i byłych więźniów politycznych” (2001) oraz liczne odznaczenia resortowe MON. W 1986 r. uzyskał tytuł Wzorowego Nauczyciela Akademickiego, a w 2003 r. Wybitnego Nauczyciela Akademickiego AMW. W 2018 r. otrzymał medal od JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni „Zasłużony dla szkolnictwa morskiego”.

W uznaniu dotychczasowych dokonań, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk przyznał Panu Profesorowi nagrodę indywidualną za całokształt dorobku. Nagrodę, w imieniu Ministra, wręczył w trakcie uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Grzegorz Witkowski.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J. Molenda
07.10.2019