Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

stypendia


DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ:

Poniedziałek godz.11:00-12:00

Środa  godz.11:00-12:00

Piątek  godz. 11:00-12:00

w pokoju A206


Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej

1)  Sylwia Polasz – przewodniczący komisji,

2)  Adrian Dynowski  – z-ca przewodniczącego komisji,

3)  Aleksandra Kaczmarek – członek komisji,

4)  Małgorzata Malinowska – członek komisji; pracownik naukowo-dydaktyczny,

5)  Małgorzata Bogacz – członek komisji; pracownik administracyjny.


STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DLA STUDENTÓW

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2016/2017.

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta (Wnioskodawcę) spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział III Sposób i terminy ubiegania się o Stypendium. Sposób wyłaniania Studentów, którym będzie przyznane Stypendium).

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 3 października 2016 r. i kończy 25 listopada 2016 r. (decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu).

Miejsce składania wniosków:

Po wypełnieniu formularza w elektronicznym generatorze wniosków wydrukowany wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, w godz. 7.45 – 15.45 albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego”.

Więcej informacji na stronie: http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow


Roczne stypendia na studia podyplomowe w Bawarii w roku akademickim 2017/2018

Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki ponownie wychodzi z ofertą rocznych stypendiów na rok akademicki 2017/18 skierowaną do absolwentów szkół wyższych, którzy zdecydowali się podjąć studia podyplomowe w Bawarii. Stypendium to przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać. Wypłacane w dwunastu ratach stypendium wynosi rocznie 8.400 €. Celem rocznego programu stypendialnego jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
Termin składania podań upływa 1 grudnia.
Więcej informacji na stronie: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html


Stypendium Ministra na rok akademicki 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Rozpoczął się nabór wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

Informacja na temat stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się tutaj.

Student składa wniosek wraz z załącznikami w Dziekanacie WM w terminie do 5.10.2016 r.

Wnioski niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY!

Wnioski o przyznawanie pomocy materialnej dla studentów oraz o przyznanie stypendium Rektora zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni będzie można złożyć w terminie od 26.09.2016r. do 14.10.2016r. w pokoju A-206 w godzinach dyżurowania.

Osoby ubiegające się o stypendia powinny składać KOMPLETNY wniosek, w innym przypadku nie zostanie on przyjęty przez WKS.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ ZWIĘKSZONE:

zał.1 (dane studenta);  zał.2;  zał.41) (oświadczenie) + dokumenty zawarte w załączniku 3; Osoby ubiegające się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego poza akademikiem muszą donieść umowę najmu lokalu (zgodnie z regulaminem § 29 pkt.9).

1) - należy wypisać wszystkie osoby, które zameldowane są na pobyt stały.

STYPENDIUM REKTORSKIE:

zał.1 (dane studenta); zał.8 + potwierdzenie średniej z dziekanatu;

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

zał.1 (dane studenta); zał.7; + zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności;

ZAPOMOGA:

załącznik 1 oraz zał.10 (szczegóły w § 43);

Studenci studiów niestacjonarnych mogą zostawiać wnioski w dziekanacie.

Wzory wniosków można znaleźć na stronie głównej uczelni

http://www.am.gdynia.pl/node/931

lub poniżej

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy : wks@wm.am.gdynia.pl


Regulamin przyznawania pomocy materialnej

zał.1.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Dane studenta

 

zał.2.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Wniosek o stypendium socjalne

zał.2a.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświadczenie dla mieszkańca z poza SDM

 

zał.2b.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr letni

zał.3.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Lista dokumentów

zał.4.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświadczenie o sytuacji materialnej

zał.5.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Podstawowe pojęcia oraz zasady ustalania dochodu

zał.6.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Zgłoszenie zmian

zał.7.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełno-sprawnych

zał.8.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zał.9.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Kryteria oceny

 

zał.10.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Wniosek o zapomogę

zał.11.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Zaświadczenie z US

 

zał.11a.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. członków rodziny studenta

zał.12.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. członka rodziny studenta

zał.13.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. członka rodziny studenta

zał.14.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Wezwanie

zał.15.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Zaświadczenie

zał.16.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. II

zał.17.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

zał.18.

Wniosek o styp. socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie

Oświad. członka rodziny o wielkości gospodarstwa

Podmiot udostępniający: Wydział Mechaniczny
Wytworzył informację: A. Miszczak 2015-09-26
Wprowadził informację: A. Miszczak 2015-09-26
Ostatnio modyfikował: A. Miszczak 2016-10-03