Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

nauka

W Katedrze Podstaw Techniki prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w kierunkach:
  1. Bezpieczeństwo transportu morskiego
  2. Badania bezpieczeństwa prowadzone w KPT dotyczą antropotechnicznych systemów morskich, w tym systemów okrętowych. Jest ono traktowane jako poziom ryzyka strat stwarzany przez te obiekty względem elementów systemu człowiek-technika-środowisko, w którym obiekty te znajdują się. Jako najpoważniejsze traktowane są straty dotyczące człowieka (życie, choroby, uszkodzenia ciała). Zależnie od wartości tego poziomu ryzyko traktuje się jako tolerowane lub nietolerowanie. W tym ostatnim przypadku należy podjąć określone działania mające na celu redukcję ryzyka. Tak rozumiane bezpieczeństwo zależy od niezawodności systemu technicznego oraz jego operatorów – dwóch składników tworzących system antropotechniczny. Niezawodność operatora przejawia się brakiem błędów w jego działaniach. Badania prowadzone w KPT ukierunkowane są na nowe metody predykcji i analizy ryzyka oraz bezpieczeństwo człowieka w procesie eksploatacji statku. Konkretnie, są to metody rozmyte, neuronowe, ewolucyjne, oparte na opiniach ujawnionych przez ekspertów. Metody te mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu systemów okrętowych oraz sterowaniu procesem ich eksploatacji.

  3. Hydrodynamiczna teoria smarowania
  4. Zagadnieniami, jakimi zajmuje się zespół naukowy, to między innymi analityczno-numeryczne wyznaczanie rozkładów prędkości, ciśnienia, temperatur a także wyznaczanie sił nośnych, sił tarcia i współczynników tarcia w łożyskach oraz mikrołożyskach ślizgowych o klasycznych (walcowe i płaskie) i nieklasycznych kształtach (paraboliczne, hiperboliczne, stożkowe, sferyczne) podczas smarowania osiowo niesymetrycznego, czynnikiem o newtonowskich i nienewtonowskich właściwościach. Dodatkowo w mikrołożyskach uwzględnia się istnienie rowków o wysokości i szerokości kilkudziesięciu nanometrów wykonanych na powierzchniach czopa lub panewki pod różnymi kierunkami. Istnienie rowków uwzględnia się w równaniu wysokości szczeliny smarnej. Analizowany jest ustalony i nieustalony przepływ laminarny oleju smarującego przez szczelinę smarną. W badaniach uwzględnia się zmianę lepkości dynamicznej oleju smarującego od ciśnienia, temperatury, prędkości deformacji (nienewtonowskie właściwości) i od pola magnetycznego (dla ferrocieczy). Badania teoretyczne są weryfikowane doświadczalnie na stanowisku do badania łożysk ślizgowych.

  5. Ochrona środowiska morskiego
  6. Zespół prowadzi prace związane z emisją związków toksycznych z gazów wylotowych okrętowych silników tłokowych. Prace obejmują zagadnienia związane z modelowaniem procesów spalania dla oceny poziomu emisji związków toksycznych jak również z metodyką pomiarów emisji w warunkach morskiej eksploatacji statku. Prowadzone są również badania nad możliwością monitorowania pracy silników pod kątem emisji spalin z zastosowaniem algorytmów pseudo-inteligentnych.

  7. Badania wytrzymałości kadłuba statku przy obciążeniu falą uderzeniową od niekontaktowego wybuchu podwodnego
  8. Prace prowadzone w zespole dotyczą impulsowego obciążenia elementów konstrukcyjnych statków falą uderzeniową od niekontaktowego wybuchu podwodnego. Postawione zadanie wymaga budowania modelu fizycznego i matematycznego obejmującego charakterystyki przestrzenno czasowe podwodnej fali uderzeniowej, zagadnienie odbicia w zakresie regularnym i nieregularnym, uwzględnienie zjawisk dyfrakcyjnych, refrakcyjnych oraz interferencji fali i wpływu kawitacji na płyty poszycia kadłuba. Prawidłowe modelowanie prowadzi do obliczeń naprężeń i odkształceń płyt poszycia i w kolejności do oceny wytrzymałości ogólnej statku przy tego typu obciążeniach.

  9. Teoria powłok w zastosowaniu do struktur oceanotechnicznych
  10. Okręty to, z punktu widzenia mechaniki konstrukcji, przede wszystkim powłoki. Poszycie kadłuba, żagle, skrzydła śrub napędowych, usztywnienia wykazują cechy struktur powłokowych. Celem programu badań realizowanego w zespole jest wyjaśnienie niektórych aspektów teorii powłok. Badania koncentrują się głównie na dwóch zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy wpływu tzw. sztywności geometrycznej (lub jej braku) na zachowanie struktur powłokowych. Celem drugiego jest opracowanie konstruktywnych metod formułowania ogólnej teorii powłok o zmiennej grubości.