Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2002

1. Adamkiewicz W.: Culture of Peace and Globalization. A Set of Main Decisions Influ-encing Globalization, Acta Systemica, Vol. II No. 2, 2002, pp. 17-20.

2. Adamkiewicz W.: Globalization and Sustainable Development, Sustttainable Devel-opment and Global Community, 2002.

3. Adamkiewicz W.H.: Cybernetics and Systems Theory as a Bridge between Theory and Practice, Congress Proceedings – TAKIS, 2002, pp. 231-241.

4. Bonca Z., Hajduk T.: Wpływ gazów nieskraplających się na efektywność działania sys-temów chłodniczych, Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2002, pp. 85-90.

5. Bonca Z., Kaszubowski P.: Systemy chłodzenia stosowane w supermarketach: wyma-gania i możliwości rozwoju w Polsce, Technika Chłodnicza i Klimatyzacja, No. 9, 2002.

6. Bonca Z.: Aktualne regulacje prawne w zakresie stosowania substancji HCFC i HFC W Polsce i państwach UE, Sympozjum stosowania nowych czynników chłodniczych i pośrednich nośników ciepła, Sopot 2002, pp. 13.

7. Brandowski A.: Model bezpieczeństwa statku morskiego, Materiały konferencyjne – Niezawodność i Bezpieczeństwo Systemów Transportowych, 2002, pp. 35-42.

8. Brandowski A.: Model of seagoing ship risk assessment, Proceedings of 10th Interna-tional Congress IMAM ’02, Rethymnon, Greece, CD, 2002.

9. Cicholska M., Bugłacki H., Cudny K.: Problematyka łożysk tocznych linii wałów okrę-towych, Tribologia, Nr 1 (181), 2002, pp. 87-100.

10. Cwilewicz R., Perepeczko A.: Okrętowe turbiny parowe, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju AM Gdynia, 2002.

11. Cwilewicz R., Tomczak L., Pudlowski Z.J.: Effective application of engine room simu-lators in marine engineering education, Global Conference on Engineering Education, Glasgow, Scotland, United Kingdom, 2002.

12. Cwilewicz R., Tomczak L., Pudlowski Z.J.: Effective application of engine room simu-lators in marine engineering education, Regional Seminar on Engineering Education & 2nd German Seminar on Engineering Education, 2002.

13. Czajgucki J.Z.: Modelowanie relacji niezawodnościowych w obiektach technicznych i ich otoczeniu, Materiały konferencyjne XXX Zimowej Szkoły Niezawodności, 2002, pp. 71-82.

14. Czajgucki J.Z.: Modelowanie relacji niezawodnościowych w obiektach technicznych i ich otoczeniu, Materiały Seminarium Zespołu Środowiskowego SPEM KBN PAN, 2002, pp. 104-117.

15. Czechowski M., Zieliński A.: Korozja naprężeniowa stopów aluminium i ich złączy spawanych, Ochrona przed korozją, Nr 06, 2002, pp. 495-498.

16. Czechowski M., Zieliński A.: Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych no-wego stopu Al-Mg ALUSTAR, Rudy i metale nieżelazne, No. 9, 2002, pp. 438-440.

17. Czechowski M.: Degradacja środowiskowa połączeń stal-aluminium zgrzewanych wy-buchowo, Proceedings of 11th International Scientific Conference AMME’02, Zakopa-ne 2002, pp. 67-71.

18. Czechowski M.: Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy zgrzewanych wybuchowo, III Pomorska Konferencja Naukowa, Inżynieria Materiałowa, Politechnika Gdańska, 2002, pp. 19-20.

19. Czechowski M.: The evaluation if the susceptibility of steel – aluminium explosion welded joints to stress corrosion cracking, Advances in Materials Science, 2002, pp. 70-76.

20. Gałecki W., Tomczak L.: Analisis of combustion pressure results obtained with elec-tronic indicator, Polish Maritime Research, 2002.

21. Gałecki W., Tomczak L.: Indykowanie okrętowych silników spalinowych, Wydawnic-twa Akademii Morskiej w Gdyni, 2002.

22. Giernalczyk M., Herdzik J.: Ocena poprawności doboru układu napędowego holowni-ka wyposażonego w pędniki azymutalne pod kątem uzyskania założonych parametrów kontraktowych, na przykładzie holownika „HEROS”, Sympozjum Siłowni Okręto-wych, Gdynia 2002.

23. Górski Z. , Perepeczko A.: Okrętowe kotły parowe, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002.

24. Górski Z., Cwilewicz R.: Experimental determination of propulsion characteristics of a ship with controllable pitch propeller by applying a standardization method of input data, Polish Maritime Research, Vol. 9, No. 3 (33), 2002, pp. 15-19.

25. Hajduk T., Bonca Z.: Gazy nieskraplające się a efektywność działania urządzenia chłodniczego, Sympozjum stosowania nowych czynników chłodniczych i pośrednich nośników ciepła, Sopot 2002.

26. Hempel L. Tarnowski A.: Analiza wypadków przy pracy w siłowniach okrętowych, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, Nr 11-12, 2002, pp. 11-14.

27. Hempel L., Kotlicka M., Tarełko W.: System aiding setting up of human engineering requirements for designing safe ship power plants, Proceedings of 10th International Congress IMAM ‘02, Rethymnon, Greece, CD, 2002.

28. Hempel L., Malinowski T., Tarełko W.: Organizacyjno-prawne uwarunkowania formu-łowania wymagań projektowania bezpiecznych systemów człowiek-maszyna, Materia-ły konferencyjne EXPLO-SHIP 2002. Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Nr 65, 2002, pp. 161-171.

29. Hempel L., Malinowski T., Tarełko W.: Organizational and legislative circumstances for requirements of safe human-machine systems design, Proceedings of 10th Interna-tional Congress IMAM ‘02, Rethymnon, Greece, CD, 2002.

30. Hempel L., Tarnowski A.: On possible usage of database on accidents in marine power plants in the lifecycle of a ship, Polish Maritime Research, Vol. 9 No. 3 (33), 2002, pp. 28-29.

31. Herdzik J., Balcerski A.: Zmniejszenie zużycia paliwa w wyniku stosowania krokowej metody różnicowania obciążeń okrętowych silników spalinowych pracujących równo-legle. Konferencja Naukowo Techniczna KONES, 2002.

32. Kluj S.: The Potential of the Computer Aided Learning and Its Impact for Marine En-gineers Education and Training, UNESCO International Centre for Engineering Educa-tion, Monash University, Melbourne, 2002.

33. Kluj S.: The Standard Operational Procedures for the Engine Room Simulator, Polish Maritime Research, 2002.

34. Kończewicz W.: Ocena stellitowanych powłok regeneracyjnych napawanych laserowo i plazmowo na przylgnie zaworów okrętowych silników spalinowych, III Pomorska Konferencja Naukowa, Inżynieria Materiałowa, Politechnika Gdańska, 2002, pp. 39-40.

35. Kowalski J., Tarełko W.: Preliminary investigations on a simplified measurement method of nitric oxides emissions during cold starting of diesel engine, Polish Mari-time Research, 2002, pp. 20-23

36. Kowalski J., Tarełko W.: Wpływ wybranych parametrów pracy silnika dwusuwowego na poziom emisji tlenków azotu, Materiały konferencyjne XXIII Sympozjum siłowni okrętowych, 2002, pp. 113-118.

37. Kowalski J.: Wpływ wybranych parametrów pracy silnika dwusuwowego na poziom emisji tlenków azotu, Materiały konferencyjne EXPLO-SHIP 2002. Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Nr 65, 2002, pp. 249-257.

38. Krasowski P.: Capacity and friction forces in slide journal bearing for oil viscosity de-pended of the pressure and magnetic field, Proceedings of 6th International Sympo-sium INSYCONT 02, 2002, pp. 101 -110.

39. Krasowski P.: Laminarne, niestacjonarne smarowanie łożyska ślizgowego w polu ma-gnetycznym dla lepkości oleju zależnej od ciśnienia, Tribologia, 4 (184), 2002, pp. 1189-1200.

40. Krasowski P.: Modellng of laminar unsteady and unsymmetrical oil flow in slide jour-nal bearing gap, Tribologia, 5 (185) , 2002, pp. 1425 – 1436.

41. Krasowski P.: Modelowanie laminarnego, niestacjonarnego przepływu osiowo niesy-metrycznego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2002, pp. 219-226.

42. Krasowski P.: Modelowanie laminarnego, niestacjonarnego przepływu osiowo niesy-metrycznego w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2002, pp. 88-89.

43. Krasowski P.: Nośność i siła tarcia łożyska ślizgowego smarowanego olejem o zmien-nej lepkości, Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2002, pp. 119-124.

44. Krasowski P.: Siły tarcia i ich składowe w poprzecznym łożysku ślizgowym, Tribolo-gia, 1 (181), 2002, pp. 267-278.

45. Miszczak A.: A modelling of magnetic field in journal bearing gap, Tribologia, 5 (185), 2002, pp. 1503-1512.

46. Miszczak A.: Rozwiązania numeryczne rozkładów ciśnień dla turbulentnego przepły-wu ferrosmaru w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego, Tribologia, 2 (182), 2002, pp. 461-474.

47. Miszczak A.: Rozwiązanie numeryczne pól sprzężonych w węźle tarcia ślizgowego, Tribologia, 4 (184), 2002, pp. 1249-1260.

48. Otremba Z., Król T., Piskozub J.: Modeling Visibility of Oil Dispersed in the Sea, Pre-ceedings of the 3 rd International Conference OIL POLLUTION Prevention, Charac-terization, Clean Technology – Gdańsk, 2002, pp. 144-148.

49. Otremba Z., Król T.: Light attenuation parameters of polydisperse oil-in-water emul-sion, Optica Applicata, Vol. XXXI No. 3, 2002, pp. 600-609.

50. Otremba Z., Król T.: Modeling of the Crude Oil Suspention Impact on Inherent Optical Parameters of Coastal Seawater, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 11 No. 4, 2002, pp. 407-411.

51. Otremba Z., Toczek H.: Degradation of Crude Oil Film on the Surface of Seawater: the Role of Luminous, Biological and Aqutorial Factors, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 11, No. 5, 2002, pp. 555-559.

52. Otremba Z.: Modeling of visibility of oil in the sea, Proceedings of the International Society for Optical Engineering „Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites VI, Greece, Vol. 4881, 2002.

53. Pawletko R.: Wykorzystanie sieci neuronowej do diagnozowania wybranych nie-sprawności silnika okrętowego, Diagnostyka, Vol. 27, 2002, pp. 43-47.

54. Prońska A., Kabaciński P.: An examination of Rotor-Bearing system Sensitivity to the Change of Support Stiffness on the Base of a 13k215 High Power Machine, Machine Dynamic Problems, Vol. 26 No. 1, 2002, pp. 19-34.

55. Rudzki K., Tarnowski W.: Nawigacyjne planowanie podróży statków z napędem ża-glowo motorowym, Materiały konferencji naukowej Polioptymalizacja i Komputerowe wspomaganie projektowania, Mielno 2002. pp. 217-224.

56. Stachowiak M.: Numeryczne wyznaczanie przebiegu sił gazowych w wolnoobroto-wym silniku okrętowym, Sesja Naukowa Okrętowców, 2002, pp. 185-192.

57. Stachowiak M.: Matematyczny model chłodzenia wolnoobrotowego silnika okrętowe-go, Sesja Naukowa Okrętowców, pp. 431- 443.

58. Starosta R.: Analiza składu fazowego galwanicznych powłok stopowych, III Pomorska Konferencja Naukowa. Inżynieria Materiałowa, Politechnika Gdańska, 2002, pp. 75-76.

59. Starosta R.: Badania potencjodynamiczne elektrolitycznych powłok dyspersyjnych, Ochrona przed korozją, Nr 11, 2002, pp. 209-213.

60. Starosta R.: Dyfrakcyjna analiza składu fazowego elektrolitycznych powłok stopowych Ni-Fe, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 46, 2002. pp. 28-32.

61. Starosta R.: Zużycie cierne elektrolitycznych powłok kompozytowych, Inżynieria Ma-teriałowa, Nr 5, 2002, pp. 471-476.

62. Targański W., Kahsin M., Bonca Z.: Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Słownik: polsko – angielski – niemiecki – francuski – rosyjski – hiszpański – włoski.

63. Wierzcholski K.: Friction coefficient for synovial fluid unsymmetrical flow in human hip joint, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 37, z.3 (131), 2002, pp. 181-189.

64. Wierzcholski K.: Numerical view of pressure, capacity and compressive stress in hu-man hip joint gap, Tribologia, 2 (182), 2002, pp.765-777.

65. Wierzcholski K.: Problemy związane z analitycznym modelowaniem biołożysk, Me-chanics in Medicine, Nr 6. 2002, pp. 177-183.

66. Wierzcholski K., Miszczak A., Cwanek J.: Lepkość cieczy synowialnej i wysokość szczeliny stawu jako funkcja prędkości kątowej i modułu Younga współpracujących powierzchni, Mechanics in Medicine, Nr 6, 2002, pp. 201-207.

67. Wierzcholski K., Miszczak A.: Pressure distributions for turbulent lubrication in ferro-hydrodynamic bearings gap gap, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2002. Vol.37, z.3 (131), pp. 191-199.

68. Wierzcholski K., Miszczak A.: Solutions for turbulent lubrications in journal slide bearing gap, Tribologia, 2002, pp. 221-230.

69. Wierzcholski K., Miszczak A.: The theory of turbulent lubrication with ferrooil in vari-able magnetic field, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, pp. 445-450.

70. Wierzcholski K., Miszczak A.: Turbulent lubrication of journal bearing in magnetic field, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2002, pp. 291-292.

71. Wierzcholski K., Miszczak A.: Turbulentne smarowanie poprzecznego łożyska w polu magnetycznym, Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2002, pp. 191-193.

72. Wierzcholski K.: Capacity and compressive stress in hip joint gap, Acta of Bioengi-neering and Biomechanics, Vol. 4 Suppl. 1, 2002, pp. 276-277.

73. Wierzcholski K.: Capacity force for synovial unsymmetrical flow in human hip joint with changeable gap, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 37, z.3 (131), 2002, pp. 169-180.

74. Wierzcholski K.: Carrying capacity of human gap, Acta of Bioengineering and Biome-chanics, Vol. 4, 2002, pp. 278-279.

75. Wierzcholski K.: Human Joint Treated by the Unsteady Magnetic Field, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 7, 2002, pp. 55-63.

76. Wierzcholski K.: Hydrodynamic lubrication Theory of Human Joint Gap, Russian Journal of Biomechanics, Vol. 6 No. 1 , 2002, pp. 34-55.

77. Wierzcholski K.: Method of Solutions of Synovial Fluid Squeeze Flow in Magnetic Field for Human Joint Gap, Journal of Applied Computer Science, Vol. 10 No. 2, 2002, pp. 119-138.

78. Wierzcholski K.: Non stationary lubricant flow of synovial fluid in a human hip joint, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2002, pp. 439-444.

79. Wierzcholski K.: Numerical calculations of friction forces in human hip joint gap, Pro-ceedings of 6th International Symposium INSYCONT 02, 2002, pp. 215-220.

80. Wierzcholski K.: Numerical calculations of pressure and capacity in deformed hip joint gap, Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wro-clawskiej, 87 seria 27, 2002, pp. 360-365.

81. Wierzcholski K.: Numerical values of pressure and capacity for unsteady lubrication of human hip joint, Tribologia, 2 (181), 2002.

82. Wierzcholski K.: Pressure distributions in deformed hip joint gap, Mechanics in Medi-cine, Nr 6, 2002, pp. 191-199.

83. Wierzcholski K.: The method of ,capacity values determination in human joint gap, In-ternational Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 7, 2002, pp. 65-71.

84. Wierzcholski K.: The method of solutions for hydrodynamic lubrication by synovial fluid flow in human joint gap, Control and Cybernetics, Vol. 31 No. 1, 2002, pp. 91-116.

85. Wierzcholski K.: The Physical Dependences of Synovial Fluid, Mechanics in Medi-cine, Nr 6, 2002, pp. 185-189.

86. Wierzcholski K.: Tribologie für menschliche Gelenke, Tribologie und Schmierungs-technik, 2002, pp. 5-13.

87. Wierzcholski K.: Unsteady unsymmetrical lubrication in human hip joint, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2002, pp.289-290.

88. Witkowski K.: Eksploatacja okrętowych silników spalinowych, Wydawnictwo Funda-cji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2002.

89. Witkowski K.: Możliwości i znaczenie pomiaru wydajności sprężarki w diagnostyce turbosprężarkowego układu ładującego silnika okrętowego, Sympozjum Siłowni Okrę-towych, Gdynia 2002.

90. Włodarski J.K.: O uszkodzeniach łożysk wałów korbowych okrętowych silników spa-linowych, Tribologia, No. 1, 2002.

91. Włodarski J.K.: Uszkodzenia łożysk okrętowych silników spalinowych, Dział Wydaw-nictw Akademii Morskiej w Gdyni, 2002.

92. Zaskórski F., Magiełda M.: Cybernetyczny układ wykrywania i gaszenia pożaru na statkach, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 46, 2002, pp. 87-89.

93. Zaskórski F.: Cybernetyczne ujecie pożaru na statku, Budownictwo Okrętowe i Go-spodarka Morska, Nr 2 (511), 2002, pp. 28-29.

94. Zieliński A., Czechowski M.: Stress Corrosion Cracking and Corrosion Fatigue of Welded Joints of Some Al Alloys, Materiały Konferencji naukowej 14 th Bienniel Conference on Fracture – ECF 14, Vol. III, 2002, pp. 633-639.

 

 

Cofnij